எத்தகைய பிரச்சனைக்கும் துல்லியமான பரிகாரங்கள் மூலம் தீர்வு தரும் அஷ்டமங்கல பிரசன்னம்