பாலாரிஷ்ட ஹோமம் செய்ய இப்போதே முன்பதிவு செய்யுங்கள்.

பாலாரிஷ்ட ஹோமம் செய்ய என் அருகில் உள்ள சிறந்த இடம்

Balarishta Homam

Embrace New Beginnings

Divine Power to Remove Malefic Effects of Balarishta

Balarishta Homam has two other names, Durva Homam and Karuka Homam. It is performed by parents of children born with certain health issues. The name DurvaHomam is due to the fact that Dhurva, a form of grass which is considered the favorite offering to Lord Ganapathi is used as the main offering in this homam.

Lord Ganapathy is invoked while performing Karuka Homam. As mentioned, Dhurva, the holy grass is offered to the fire each time after chanting the appropriate mantra. The performing family will then seek the blessings of Lord Ganapathy for the health of the child.

By participating in the Balarishta Homam, you can experience divine blessings to overcome new Born Health challenges and Obstacles due to Negative Energy.

Frequently Asking Question

By Performing Balarishta Fire Lab / Havan will help to overcome Karmic challenges and his blessings will,

  • Helps to Ensure good health to child.
  • Helps to Protect from ill effects.
  • Helps to shield from Negative energy
  • Helps for the speedy recovery from Diseases

Our Experts Suggest you with an Auspicious date & Place based on your Individual Karma reactions considering multiple factors includes Birth Nakshatra, karnam,Thithi and Yogam in analysis with Time space calculation. In General,

Auspicious Place : Temples, Home

Auspicious Time :  4:30 to 6:00  before sunrise / Sunset

Auspicious Day :  Tuesday, Thrusday and sunday

We (Tirikala) Provide you an Interactive Experience to Participate virtually in the Homam puja which is broadcast through high-quality video streaming.

Our guruji's will perform the Homam on your behalf at the scheduled date and time. You can join the live-streamed session and actively participate in the rituals by following the priest's instructions and offering your prayers from your own location without any additional cost.

Blessings : Overcome Obstacles with Ganapathy Homam: The Path to Success Invoke the Blessings of Lord Ganesha for Success, Wisdom, and Removal of Obstacles with the Ganapathi Homam.

Prasadam: After the homam is concluded, you will receive the divine blessings and prasadam (sacred offering) via mail or courier, ensuring that you continue to experience the positive vibrations and energy in your life.

Balarishta Homam ~ Ritual Practice

Tirikala's Online Homam Practice is your gateway to experiencing the ancient rituals and receiving divine blessings from the comfort of your own home. We bring the sacredness and power of homams directly to you through our virtual platform, allowing you to participate in these transformative ceremonies regardless of your geographical location. Whether you seek spiritual growth, healing, or the fulfillment of specific intentions, our online homams offer you a direct connection to the divine.

Our Guruji's meticulously practice this prescribed Agamic rituals to ensure that Balarishta Homam is conducted with utmost devotion, precision, and purity. This Scared Fire Lab rituals is performed through Pattern behaviors which helps to bind with universal energy through the Medium of sound and light generated from this rituals . This generated Pattern energy will helps to ensure maximum effectiveness and divine blessings to overcome health obstacles faced by your children

Our Balarishta Homam is a meticulously crafted ritual Practice that involves the following key Procedure:

Prasannam Puja

Punyaha Vachanam

Ganapathi Puja

Maha Sankalpam

Kalasa Puja

Homam Mantra Avarthi

Mangala Deep Arathi

Poornahuti

Abhisekam (Hydration)*

Deepa Arathi to Divine

NavaGragha Shanti

Food Donation

*

எங்களை பற்றி

13 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில், எங்கள் மதிப்பிற்குரிய ஐயா சித்தர் சிவப்பிரகாசம் அவர்கள் திருவெள்ளறை திருச்சிக்கு அருகில் இறை அருளால் சிவஞான ஜீவசமாதி ஏறினார். தன் பயிற்சியினால் ஞானத்தில் தெளிவு பெற்று அதில் உள்ளார்ந்த ஆன்மீக சித்தாந்தங்கள் மற்றும் பிணைக்கப்பட்ட மனித குலத்தின் கர்மவினை வாழ்க்கை சவால்களை அகற்றுவதற்காக நெறிமுறைகள் தனது சீடர்களுக்கு போதனைகள் மூலம் இன்றும் வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கிறார்.

ஐயா சித்தர் சிவப்பிரகாசம் அவர்களின் மானசீக சீடர்கள் ஆகிய எங்கள் குருமார்கள் ஒவ்வொரு குறைந்தது 15 வருடங்களாகவும், சிலர் கடந்த 45 வருடங்களாகவும் அய்யாவின் போதனைகளில் இருந்து கற்றதில் மூலம் கர்ம வினையால் மனித வாழ்வில் ஏற்படும் அனைத்து சவால்களுக்கும் சமன் செய்வதற்கான அறிவுரைகள் மற்றும் நிரந்தர தீர்வு நெறிமுறைகள் மக்களுக்கு வழிகாட்டுதலின் மூலம் உதவுகின்றனர்.

எங்களின் நிபுணத்துவம்

தனிமனிதனின் கர்மவினைகளை ஆராய்ந்து ,  அதன் செயல் வினைகளை பகுப்பாய்வதின் பலனாக மனித வாழ்வை மேம்படுவதற்கான தீர்வுகளை பரிந்துரைப்பதே எங்களது நிபுணத்துவம்.   கர்ம வினைகளை பகுப்பாய்வதில் முதன்மையாக விளங்குவது தமிழர் பாரம்பரிய உடன் பிணைக்கப்பட்ட பழங்கால  ஆகம சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தீர்வு முறைகள். இந்த முறைகளை கையாள்வதில் செயல் அனுபவம் மிக்க நிபுணர்களாக எங்கள் குருமார்கள் விளங்குகிறார்கள்.

மேலும் ஒருவருடைய கர்மவினைகளை அகற்றுவதற்கான எதிர்வினை மற்றும் எதிர் மறை ஆற்றல்களையும் கையாள்வதற்காக தனித்துவம் மிக்க பரசுராமகல்ப சூத்திரம்,தந்திர சமுச்சயம்,பதாதி மற்றும் அதர்வண வேத சாஸ்திரங்களில் தன்னுள் கொண்டுள்ள நிகமா சாஸ்திரத்தில் நடைமுறை அனுபவம் தேர்ச்சி பெற்ற சிறந்த நிபுணர்களாக எங்கள் குருமார்கள் விளங்குகிறார்கள்.

எங்களின் சிறப்பம்சங்கள்

கர்மவினை தீர்வுகள் அனைத்தும் தனித்துவமாக செயல்முறை படுத்துவதன் மூலம் உங்களின் வாழ்க்கை சவால்களில் இருந்து நிரந்தர தீர்வு பெற உதவுகின்றன. அதன் அடிப்படையில் ஒருவரது கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்ப கர்ம பலன்களை நிவர்த்தி செய்வதற்காக பிரத்தியோகமாக எங்களின் அணுகுமுறைகள் மற்றும் சேவைகள் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒருவருடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்ப பரிகார முறைகள் அவர்களுக்கு தகுந்த கோயில்கள் , யாக சாலைகள், இயந்திர பூஜைகள் மற்றும் தோஷ நிவர்த்தி பூஜைகளுடன் கூடிய அனைத்து சடங்குகளையும் மேற்கொள்வதற்காக எங்களுடைய திரிகாலாவின் உள்கட்டமைப்பு பிரத்யோகமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

எங்களுடைய சேவைகள் பல பரிகார ஸ்தலங்கள் மற்றும் ஆன்மீக வல்லுனர்களுடன் இணைக்கப்பட்டு உள்ளதால் தங்களின் கர்மவினை பரிகாரங்கள் மிக நேர்த்தியாக அதிகாரபூர்வமாக செயல்படுத்துவதற்கான சாத்தியக் கூறுகளை உறுதி அளிக்கிறது.

Balarishta Homam ~ Our Similar Services

Durva Homam

By participating in the Durva Homam, you can experience divine blessings to overcome new Born Health challenges and Obstacles due to Negative Energy.

Santhana Gopalakrishna Homam

Be a part of the auspicious Santhana Gopalakrishna Homam and invite the blessings of Santhana Gopalakrishna for prosperity, success, and abundance in your life.

Karuka Homam

By participating in the Karuka Homam, you can experience divine blessings to overcome new Born Health challenges and Obstacles due to Negative Energy

Sponsor Oil to Temple

Donating oil to a temple is a form of religious devotion and the simplest way to accumulate good karma.