காயத்ரி ஹோமம் செய்ய இப்போதே முன்பதிவு செய்யுங்கள்.

காயத்ரி ஹோமம் செய்ய என் அருகில் உள்ள சிறந்த இடம்

Gayatri Homam

Embrace New Beginnings

Embrace Divine Light, Spiritual Awakening, and Universal Consciousness

Gayathri Devi Homam is a sacred Agamic ritual dedicated to Goddess Gayathri, the personification of the Gayathri Mantra and the embodiment of divine energy and spiritual enlightenment. Devi Gayathri is revered as the Mother of Vedas and the bestower of wisdom, knowledge, and spiritual illumination. Gayathri Devi Homam is performed to seek the blessings of Goddess Gayathri and to invoke her divine grace for spiritual growth, inner transformation, and the attainment of higher consciousness.

Gayathri Devi Homam holds immense significance for spiritual seekers, devotees, and anyone aspiring for spiritual growth. This homam is performed to connect with the divine energies of Goddess Gayathri and to receive her blessings for the awakening of higher consciousness, the illumination of the mind, and the realization of one's true self.

By participating in the Gayathri Devi Homam, you can awaken your spiritual potential, connect with universal consciousness, and receive the blessings of the goddess Gayathri.

Frequently Asking Question

Performing Gayatri Homam will seek his blessings and help to achieve success before imparting on any Karmic action and help to gain.

  • Protect and reduce the all karma malefic effects carryover from past life.
  • Expand awareness, deepening the connection with the divine, and attaining spiritual liberation.
  • Remove negative energies, limiting beliefs, and obstacles on the spiritual path
  • Develope a magnetic personality, attracting positive energy, and radiating spiritual vibrations
  • enhancing intellectual abilities, clarity of thought, and the acquisition of divine wisdom

Our Experts Suggest you with an Auspicious date & Place based on your Individual Karma reactions considering multiple factors includes Birth Nakshatra, karnam,Thithi and Yogam in analysis with Time space calculation. In General,

Auspicious Place : Temple and energy spot

Auspicious Time : 4:30 to 6:00 before sunrise or during sunset

Auspicious Day : Friday

We (Tirikala) Provide you an Interactive Experience to Participate virtually in the Homam puja which is broadcast through high-quality video streaming.

Our guruji's will perform the Homam on your behalf at the scheduled date and time. You can join the live-streamed session and actively participate in the rituals by following the priest's instructions and offering your prayers from your own location without any additional cost.

Blessings : Experience the Divine Energy of Gayatri Devi and embark on a transformative spiritual journey and Protection through Gayatri Devi Homam.

Prasadam: After Gayatri Homam is concluded, you will receive the divine blessings and Prasadam (sacred offering) via mail or courier, ensuring that you continue to experience the positive vibrations and energy in your life.

Gayatri Homam ~ Our Ritual Practice

Tirikala's Online Homam (Fire Rituals) services is your Authentic gateway to experience the ancient rituals to receive divine blessings from the comfort of your own home. We bring the sacredness and power of Homam energy directly to you through our virtual platform, allowing you to participate in these transformative ceremonies regardless of your geographical location. Whether you seek spiritual growth, healing, or the fulfillment of specific intentions, our online homam (Fire Rituals) services offer you a direct connection to the divine.

Our Guruji's meticulously practice the prescribed Agamic rituals to ensure that Gayatri Homam is conducted with utmost devotion, precision, and purity.This scared ancient rituals methodology helps to bind the universal energy through the through the Medium of sound and light generated from this rituals. This Pattern behaviors rituals helps to ensure maximum effectiveness and her divine grace for spiritual growth, inner transformation, and the attainment of higher consciousness.

Our Rituals Practice below will Experience you the Sacredness and Divine Blessings of Devi Gayatri

Prasannam Puja

Punyaha Vachanam

Ganapathi Puja

Maha Sankalpam

Kalasa Puja

Homam Mantra Avarthi

Mangala Deep Arathi

Poornahuti

Abhisekam (Hydration)*

Deepa Arathi to Divine

NavaGragha Shanti

Food Donation

*

எங்களை பற்றி

13 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில், எங்கள் மதிப்பிற்குரிய ஐயா சித்தர் சிவப்பிரகாசம் அவர்கள் திருவெள்ளறை திருச்சிக்கு அருகில் இறை அருளால் சிவஞான ஜீவசமாதி ஏறினார். தன் பயிற்சியினால் ஞானத்தில் தெளிவு பெற்று அதில் உள்ளார்ந்த ஆன்மீக சித்தாந்தங்கள் மற்றும் பிணைக்கப்பட்ட மனித குலத்தின் கர்மவினை வாழ்க்கை சவால்களை அகற்றுவதற்காக நெறிமுறைகள் தனது சீடர்களுக்கு போதனைகள் மூலம் இன்றும் வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கிறார்.

ஐயா சித்தர் சிவப்பிரகாசம் அவர்களின் மானசீக சீடர்கள் ஆகிய எங்கள் குருமார்கள் ஒவ்வொரு குறைந்தது 15 வருடங்களாகவும், சிலர் கடந்த 45 வருடங்களாகவும் அய்யாவின் போதனைகளில் இருந்து கற்றதில் மூலம் கர்ம வினையால் மனித வாழ்வில் ஏற்படும் அனைத்து சவால்களுக்கும் சமன் செய்வதற்கான அறிவுரைகள் மற்றும் நிரந்தர தீர்வு நெறிமுறைகள் மக்களுக்கு வழிகாட்டுதலின் மூலம் உதவுகின்றனர்.


எங்களின் நிபுணத்துவம்

தனிமனிதனின் கர்மவினைகளை ஆராய்ந்து ,  அதன் செயல் வினைகளை பகுப்பாய்வதின் பலனாக மனித வாழ்வை மேம்படுவதற்கான தீர்வுகளை பரிந்துரைப்பதே எங்களது நிபுணத்துவம்.   கர்ம வினைகளை பகுப்பாய்வதில் முதன்மையாக விளங்குவது தமிழர் பாரம்பரிய உடன் பிணைக்கப்பட்ட பழங்கால  ஆகம சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தீர்வு முறைகள். இந்த முறைகளை கையாள்வதில் செயல் அனுபவம் மிக்க நிபுணர்களாக எங்கள் குருமார்கள் விளங்குகிறார்கள்.

மேலும் ஒருவருடைய கர்மவினைகளை அகற்றுவதற்கான எதிர்வினை மற்றும் எதிர் மறை ஆற்றல்களையும் கையாள்வதற்காக தனித்துவம் மிக்க பரசுராமகல்ப சூத்திரம்,தந்திர சமுச்சயம்,பதாதி மற்றும் அதர்வண வேத சாஸ்திரங்களில் தன்னுள் கொண்டுள்ள நிகமா சாஸ்திரத்தில் நடைமுறை அனுபவம் தேர்ச்சி பெற்ற சிறந்த நிபுணர்களாக எங்கள் குருமார்கள் விளங்குகிறார்கள்.

எங்களின் சிறப்பம்சங்கள்

கர்மவினை தீர்வுகள் அனைத்தும் தனித்துவமாக செயல்முறை படுத்துவதன் மூலம் உங்களின் வாழ்க்கை சவால்களில் இருந்து நிரந்தர தீர்வு பெற உதவுகின்றன. அதன் அடிப்படையில் ஒருவரது கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்ப கர்ம பலன்களை நிவர்த்தி செய்வதற்காக பிரத்தியோகமாக எங்களின் அணுகுமுறைகள் மற்றும் சேவைகள் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒருவருடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்ப பரிகார முறைகள் அவர்களுக்கு தகுந்த கோயில்கள் , யாக சாலைகள், இயந்திர பூஜைகள் மற்றும் தோஷ நிவர்த்தி பூஜைகளுடன் கூடிய அனைத்து சடங்குகளையும் மேற்கொள்வதற்காக எங்களுடைய திரிகாலாவின் உள்கட்டமைப்பு பிரத்யோகமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

எங்களுடைய சேவைகள் பல பரிகார ஸ்தலங்கள் மற்றும் ஆன்மீக வல்லுனர்களுடன் இணைக்கப்பட்டு உள்ளதால் தங்களின் கர்மவினை பரிகாரங்கள் மிக நேர்த்தியாக அதிகாரபூர்வமாக செயல்படுத்துவதற்கான சாத்தியக் கூறுகளை உறுதி அளிக்கிறது.

காயத்ரி தேவியின் ஆற்றல்கள் மூலம் வாழ்க்கை சவால்களை எதிர்கொள்ள விரும்புகிறீர்களா

Devi Gayathri ~ Our Similar Services

காயத்ரி யந்திரம்

Our Gayatri Yantra Pattern will attract Positive Energy, help you to liberate negative energy and eradicates Bad Luck to live Prosper Life.

துர்கா அஷ்டமி பூஜை

Worshipe of Goddess Durga on Durga Ashtami helps to eliminates all sins and create atmospher for happy and healthy life.Participate online Now.

காயத்ரி தேவி அபிஷேகம்

Our Gayathri Devi Abhishekam energised Pattern will help to enhance Power and Courage - inner strength and willpower to overcome Life Challenges. Order Now.

காயத்ரி தேவி பூஜை

Participate in Gayatri Puja online, Her Blessing will help you to destroy all evil influences and improves breathing and nervous system functioning.