இப்போது சத்ரு சம்ஹார ஹோமத்தை ஆன்லைனில் பதிவு செய்யவும்

சத்ரு சம்ஹார ஹோமம் செய்ய சிறந்த சேவை மையம்

சத்ரு சம்ஹார ஹோமம்

Embrace New Beginnings

எதிரிகளை வெல்வதற்கு சக்தியைப் பயன்படுத்துதல்

தீய வினைகளிலிருந்து பாதுகாப்பையும், எதிரிகளின் மீதான வெற்றியையும், வாழ்க்கையின் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் மன வலிமையையும் நீங்கள் தேடினால், இந்த இலக்குகளை அடைவதற்கு சத்ரு சம்ஹார யந்திரம் உங்களுக்கு வழிகாட்டும் கலங்கரை வெளிச்சமாக இருக்கும்.


சத்ரு சம்ஹார யந்திரம் என்பது முருகப்பெருமானின் சக்தியை உள்ளடக்கிய ஒரு தெய்வீகமான வடிவியல் வடிவமைப்பு ஆகும், இது போர் மற்றும் வெற்றியின் கடவுள் கார்த்திகேயா அல்லது கந்தா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த யந்திரம் முருகப்பெருமானின் தெய்வீக ஆற்றலைப் பெறுவதற்கும், சவால்களைச் சமாளிப்பதற்கும் எதிரிகளைத் தோற்கடிப்பதற்கும் அவருடைய பாதுகாப்பையும் உதவியையும் தேடும் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாக செயல்படுகிறது.


சத்ரு சம்ஹார யந்திரம், தெய்வீகத்தின் போர்வீரர் அம்சத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு சக்திவாய்ந்த அடையாளமாகும், மேலும் அது உங்களை தீய வினைகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது, உங்கள் எதிரிகளை நடுநிலையாக்குகிறது மற்றும் வாழ்க்கையின் போராட்டங்களில் வெற்றியை உங்களுக்கு வழங்குவதைக் உறுதி செய்யும்.


Frequently Asking Question

Performing Satru Samhara Homam will seek his blessings and help to achieve success before imparting on any Karmic action. Helps to

  • Performing Satru Samhara Homam, you can seek divine protection against enemies and malevolent forces.
  • Helps you gain the upper hand and attain victory over your adversaries.
  • Helps to strengthen your inner resolve and empowers you to face challenges with confidence.
  • Helps remove these hurdles from your path, paving the way for success and prosperity.
  • Fostering harmonious relationships, resolving conflicts, and promoting unity within families and partnerships
  • Develop good qualities, enabling one to face challenges and adversities with resilience.

Our Experts Suggest you with an Auspicious date & Place based on your Individual Karma reactions considering multiple factors includes Birth Nakshatra, karnam,Thithi and Yogam in analysis with Time space calculation. In General,

Auspicious Place : Temple and energy spot

Auspicious Time : 4:30 to 6:00 before sunrise or during sunset

Auspicious Day : Thrusday, kanda Sasti

We (Tirikala) Provide you an Interactive Experience to Participate virtually in the shatru samhara homam puja which is broadcast through high-quality video streaming.

Our guruji's will perform the shatru samhara homam on your behalf at the scheduled date and time. You can join the live-streamed session and actively participate in the rituals by following the priest's instructions and offering your prayers from your own location without any additional cost.

Blessings : Experience the Divine Blessings of Lord kartikeya Embrace a journey of protection, prosperity, spiritual growth, and liberation from obstacles.

Prasadam: After Satru Samhara Homam is concluded, you will receive the divine blessings and prasadam (sacred offering) via mail or courier, ensuring that you continue to experience the positive vibrations and energy in your life.

Shatru samhara homam ~ Our Ritual Practice

Tirikala's Online Homam (Fire Rituals) services is your Authentic gateway to experience the ancient rituals to receive divine blessings from the comfort of your own home. We bring the sacredness and power of Satru Samhara Homam energy directly to you through our virtual platform, allowing you to participate in these transformative ceremonies regardless of your geographical location. Whether you seek spiritual growth, healing, or the fulfillment of specific intentions, our online homam (Fire Rituals) services offer you a direct connection to the divine.

Our Guruji's meticulously practice the prescribed Agamic rituals to ensure that Satru Samhara Homam is conducted with utmost devotion, precision, and purity.This Scared Fire Lab rituals is performed through Pattern behaviors which helps to bind with universal energy through the Medium of sound and light generated from this rituals.The generated energy Pattern will helps to ensure maximum effectiveness and divine blessings creating a shield of positive that guards you against harm and misfortune.

Our Satru Samhara Homam is a meticulously crafted ritual Practice that involves the following key Procedure:

Prasannam Puja

Punyaha Vachanam

Ganapathi Puja

Maha Sankalpam

Kalasa Puja

Homam Mantra Avarthi

Mangala Deep Arathi

Poornahuti

Abhisekam (Hydration)*

Deepa Arathi to Divine

NavaGragha Shanti

Food Donation

*

எங்களை பற்றி

13 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில், எங்கள் மதிப்பிற்குரிய ஐயா சித்தர் சிவப்பிரகாசம் அவர்கள் திருவெள்ளறை திருச்சிக்கு அருகில் இறை அருளால் சிவஞான ஜீவசமாதி ஏறினார். தன் பயிற்சியினால் ஞானத்தில் தெளிவு பெற்று அதில் உள்ளார்ந்த ஆன்மீக சித்தாந்தங்கள் மற்றும் பிணைக்கப்பட்ட மனித குலத்தின் கர்மவினை வாழ்க்கை சவால்களை அகற்றுவதற்காக நெறிமுறைகள் தனது சீடர்களுக்கு போதனைகள் மூலம் இன்றும் வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கிறார்.

ஐயா சித்தர் சிவப்பிரகாசம் அவர்களின் மானசீக சீடர்கள் ஆகிய எங்கள் குருமார்கள் ஒவ்வொரு குறைந்தது 15 வருடங்களாகவும், சிலர் கடந்த 45 வருடங்களாகவும் அய்யாவின் போதனைகளில் இருந்து கற்றதில் மூலம் கர்ம வினையால் மனித வாழ்வில் ஏற்படும் அனைத்து சவால்களுக்கும் சமன் செய்வதற்கான அறிவுரைகள் மற்றும் நிரந்தர தீர்வு நெறிமுறைகள் மக்களுக்கு வழிகாட்டுதலின் மூலம் உதவுகின்றனர்.

எங்களின் நிபுணத்துவம்

தனிமனிதனின் கர்மவினைகளை ஆராய்ந்து , அதன் செயல் வினைகளை பகுப்பாய்வதின் பலனாக மனித வாழ்வை மேம்படுவதற்கான தீர்வுகளை பரிந்துரைப்பதே எங்களது நிபுணத்துவம். கர்ம வினைகளை பகுப்பாய்வதில் முதன்மையாக விளங்குவது தமிழர் பாரம்பரிய உடன் பிணைக்கப்பட்ட பழங்கால ஆகம சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தீர்வு முறைகள். இந்த முறைகளை கையாள்வதில் செயல் அனுபவம் மிக்க நிபுணர்களாக எங்கள் குருமார்கள் விளங்குகிறார்கள்.

மேலும் ஒருவருடைய கர்மவினைகளை அகற்றுவதற்கான எதிர்வினை மற்றும் எதிர் மறை ஆற்றல்களையும் கையாள்வதற்காக தனித்துவம் மிக்க பரசுராமகல்ப சூத்திரம்,தந்திர சமுச்சயம்,பதாதி மற்றும் அதர்வண வேத சாஸ்திரங்களில் தன்னுள் கொண்டுள்ள நிகமா சாஸ்திரத்தில் நடைமுறை அனுபவம் தேர்ச்சி பெற்ற சிறந்த நிபுணர்களாக எங்கள் குருமார்கள் விளங்குகிறார்கள்.

எங்களின் சிறப்பம்சங்கள்

கர்மவினை தீர்வுகள் அனைத்தும் தனித்துவமாக செயல்முறை படுத்துவதன் மூலம் உங்களின் வாழ்க்கை சவால்களில் இருந்து நிரந்தர தீர்வு பெற உதவுகின்றன. அதன் அடிப்படையில் ஒருவரது கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்ப கர்ம பலன்களை நிவர்த்தி செய்வதற்காக பிரத்தியோகமாக எங்களின் அணுகுமுறைகள் மற்றும் சேவைகள் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒருவருடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்ப பரிகார முறைகள் அவர்களுக்கு தகுந்த கோயில்கள் , யாக சாலைகள், இயந்திர பூஜைகள் மற்றும் தோஷ நிவர்த்தி பூஜைகளுடன் கூடிய அனைத்து சடங்குகளையும் மேற்கொள்வதற்காக எங்களுடைய திரிகாலாவின் உள்கட்டமைப்பு பிரத்யோகமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

எங்களுடைய சேவைகள் பல பரிகார ஸ்தலங்கள் மற்றும் ஆன்மீக வல்லுனர்களுடன் இணைக்கப்பட்டு உள்ளதால் தங்களின் கர்மவினை பரிகாரங்கள் மிக நேர்த்தியாக அதிகாரபூர்வமாக செயல்படுத்துவதற்கான சாத்தியக் கூறுகளை உறுதி அளிக்கிறது.

எதிரிகளின் தாக்கத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான தீர்வுகளை காண விரும்புகிறீர்களா

Lord Murugan ~ Our Similar Services

முருகன் யந்திரம்

Our Energized Murugan Yantra channels the dynamic energies of the Lord Murgan for protection, courage, and spiritual elevation.Order Yantra Now

முருகன் பூஜை

Be a part of the auspicious Murugan Puja and invite the blessings of Lord Murugan for prosperity, success, and abundance in your life.

முருக அபிஷேகம்

Participate in Subramanya Abhishekam to vanquish enemies and obstacles through Lord Subramanya Blessing . Book Subramanya Abhishekam now

ஸ்கந்த சஷ்டி பூஜை

Connect with Lord Murugan: Skanda Shasti Puja offers a sacred opportunity to seek blessings from Lord Murugan for protection and growth. Participate Now