சிறந்த கேரள முறை வெற்றிலை பிரசன்ன ஜோதிடர்

வெற்றிலை பிரசன்ன ஜோதிடம் என்றால் என்ன?

இந்த பாரம்பரிய பலன் காணும் பிரசன்ன முறை மிகவும் சிக்கலானது.  வெற்றிலை பிரசன்னம் மூலம் கர்ம வினை விளைவுகளை அகற்றும் துல்லிய தீர்வுகளை பெற முடியும்.  ஒருவருடைய வாழ்க்கை சிக்கல்களுக்கு இந்த பேரண்டம் தரும் தீர்வுகளை எந்த காலகட்டத்தில் அவர்  பெறுகிறார் என்பதை சரியாக கணிப்பதுடன், சட்டச் சிக்கல்கோர்ட் வம்பு வழக்குஉறவுகளுக்குள் மனஸ்தாபம்தொழில் மற்றும் பணியிட சிக்கல் ஆகியவற்றுக்கு நல்ல தீர்வுகளை இம்முறையில் கண்டறிய முடியும். 

வெற்றிலை பிரசன்னம்

வாழ்வின் புதிர்களை வெளிப்படுத்தும் தெய்வீக முறை

Royal Astrology or Tambula Prasnam is undoubtedly an intricate divination method practiced and developed by ancient People.

This Betel Leaf Reading traditionally derives straightforward answers and accurate predictions properly focused on the present significance of the cosmic energy and the selected sacred betel leaves.There efficiently are many observed variations in this reliable method of successful prediction. Royal Astrology taps into the time sequences surrounded by the stable Cosmic environment around you.

Every aggressive action of a specific individual is purely a reflection by his or her conscious thoughts naturally derived by Karma. The potential action will clearly reflect your direct interaction with the betel leaves to divinely reveal deeply insightful solutions to your current challenges.The coded communication is naturally passed to the chief disciple, but this valuable message is apparently disconnected from pieces of sensitive information.

The Disciple through divine blessing can traditionally interpret the sensitive information which undoubtedly helps you with a possible solution to your unique challenges.

Why Should You Take This Reading?

The specialty of Betel Leaf reading can help to predict the matter of uncertainty in once life as follows

 • Remarkable recovery of Theft & Lost item.
 • Accurately locate Missing Persons.
 • long standing Legal disputes.
 • Property disputes & its peaceful resolutions.
 • Finalize auspicious time period for Events.

Consulting Methodology

Promptly take advantage of this unique and sophisticated predictive technique.

Royal Astrology is the philosophical base for all predictive techniques and an aspect of Ashtamangalam.

We have uniquely identified the crucial steps of this complex process, sequenced its essential components to traditionally make this needed service available to the global community. Key Components of Betel Leaf Astrology traditionally depend on divine nature and unique quality of the selected betel leaves and local Significant time of the specific query. A bunch of betel leaves and the conscious choices you typically make valuable clues/possible solutions to your current problem. All you typically need to promptly do is to.

 • Choose a time slot.
 • Accurately identify your burning questions.
 • Carefully choose a betel leaf number from the possible options thoughtfully provided.
 • Traditionally view the images of 12 randomly generated betel leaves.
 • Carefully choose a specific body part from the active list of viable options typically provided.
 • Revels answer from your specific question.

The real-time interaction with Spiritual guru will undoubtedly help you undoubtedly gain a new and fresh perspective to eternal life.

எங்கள் பாரம்பரியம்

எங்கள் குரு ரிஷி சிவப்பிரகாசம் ஐயா அவர்கள் 13-ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் இந்தியாவிலுள்ள தமிழ்நாட்டின் திருச்சி என்ற நகருக்கு அருகில் சித்தி அடைந்தார். அவர் தன் மானுட ரூபத்தில் இருக்கும்போது எங்களுக்கு அருளிய போதனைகள்ஆன்மீக பயிற்சிகள் இன்றைய காலகட்டத்திலும் எங்களை வழிநடத்தும் தெய்வீக தன்மை பெற்றவையாக உள்ளன.

எங்கள் நாடி ஜோதிடர்கள் இந்தியாவில் உள்ள தமிழ்நாட்டின் வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் உள்ள நாடி ஜோதிட மையத்தில் பயின்று, சிக்கலான நுட்பங்களை அறிந்துள்ளனர். அவர்களில் பெரும்பாலானோர் நாடி ஜோதிடத்தில் 25 வருடங்கள் முதல் 50 வருடங்கள் வரை அனுபவம் பெற்றவர்கள். அவர்கள் பாரம்பரியமிக்க நாடி ஜோதிட குடும்பங்களை சார்ந்தவர்களாக இருப்பதால் பரம்பரை பரம்பரையாக நாடி ஜோதிடத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

எங்களிடம் நாடி ஜோதிடம் படிக்க வரும் வாடிக்கையாளர்கள் கந்தர் நாடி,  ஜீவநாடி,  பிரசன்ன நாடி உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடி வகைகளில் இருந்து தங்களுடைய கேள்விகளுக்கான விடைகளை பெற முடியும். அந்த வகையில் ஆன்ம ஞானம் பெற்ற ரிஷி முனிவர்களின் அருளால் அவர்கள் அளிக்கும் தெய்வீக வழிகாட்டுதல்கள் மூலம் தனிமனிதருடைய கர்மவினைகளின் தன்மைகளை அறிந்து, எளிமையான தீர்வுகளை எங்கள் நாடி ஜோதிடர்கள் அளிக்கிறார்கள். 

How to Book Your Betel Leaf Astrology Reading

Tirikala had thoroughly developed an online Betel leaf astrology consulting process with simple steps.

If you would like to have a guidance , then all you need to do is this:

1
Schedule Time

Schedule an Appointment.


Be Prepared with your Question.

2
Participate in Puja

Consult Online with Spiritual reader.


Choose betel leaf to decode your answer.

3
Lead a Better Life

Revels answer from your specific question.


Perform Remedies (If any) for betterment.

Frequently Asked clarification


Are there any Dos and Don’ts in betel leaf astrology reading?

There is no such Predefined Process, But It's good if you follow pious behaviour throughout the session.

There is no such Predefined Process, But It's good if you follow pious behaviour throughout the session.

Does this reading result in shifting my thought patterns or focus in life?

Yes Absolutely, This reading helps you to unlock the root cause for the Patterns of suffering.

Yes Absolutely, This reading helps you to unlock the root cause for the Patterns of suffering.

Are there remedies and should they be done for the rest of my life or for a specified time? What if I don’t apply the remedies?

The Remedies are Suggested based on your Karma influence in your life. Generally Remedies are unique and for the Particular challenges. Performing Remedies is of your choice.

The Remedies are Suggested based on your Karma influence in your life. Generally Remedies are unique and for the Particular challenges. Performing Remedies is of your choice.

Is an Online Reading or Healing Session as effective as an in person session?

ABSOLUTELY! Energy has no boundaries of time and space. The Angels & Guides can see ALL, anywhere, at any time. Even if you are across the world it makes no difference, it does not affect the reading or its accuracy.

ABSOLUTELY! Energy has no boundaries of time and space. The Angels & Guides can see ALL, anywhere, at any time. Even if you are across the world it makes no difference, it does not affect the reading or its accuracy.

How do I schedule a Online reading?

Tirikala had made a simple 3 steps process for Online consulting. Book an appointment with your comfortable time and our Representative will get in touch with you.

Tirikala had made a simple 3 steps process for Online consulting. Book an appointment with your comfortable time and our Representative will get in touch with you.